1. Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes alsmede op alle door ons gesloten overeenkomsten. Behoudens expliciete afwijkende bepalingen wordt de koper geacht deze voorwaarden te kennen en in haar geheel te aanvaarden. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

2. OVEREENKOMST SLUITEN

Tussen de klant en Storopack Benelux NV komt een overeenkomst tot stand op het ogenblik dat de klant zijn persoonlijke gegevens heeft meegedeeld aan Storopack Benelux NV en het gewenste product met het gewenste aantal heeft opgegeven. Als de klant zijn bestelling via het internet plaatst, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat Storopack Benelux NV ontvangst van de bestelling en de overeengekomen prijs bevestigt. In geval van bestelling via het internet moet de klant de gegevens goed controleren voordat hij ze verstuurt. Na bevestiging van de bestelling door Storopack Benelux NV kan de bestelling niet meer worden gewijzigd, tenzij met meerkosten voor de klant. Eventuele vergissingen kunnen voor het sluiten van de overeenkomst worden gemeld via telefoon (02 756 80 90), fax (02 756 80 70) of e-mail : sales@storopack.be. Overeenkomsten kunnen in het Frans en het Nederlands worden gesloten.

 

3. CORRECTIE OF INTREKKING VAN GEGEVENS

De persoonsgegevens van de klant/koper, zijn bestemd voor het klantenbeheer (met inbegrip van de dienst na verkoop, de waarborg en de veiligheid) van de Storopack Benelux NV.
De klant/koper die als fysiek persoon zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan middels een verzoek per e-mail gericht aan sales@storopack.be met vermelding van naam en adres van de verzoeker. Hij kan zich eveneens tegen de voorgenomen verwerking van zijn persoonsgegevens, die worden verkregen met het oog op directe marketing, verzetten.  

 

4. OFFERTES EN PRIJZEN

Al onze aanbiedingen, catalogussen, brochures, prijslijsten evenals inlichtingen aan klanten zijn niet te beschouwen als offertes, doch zijn gedaan zonder enige verbintenis van onzentwege. Elke offerte gedaan door de Storopack Benelux NV, in, welke vorm ook, bindt haar slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order aan de koper. 
De prijzen worden, behoudens andersluidend beding, berekend aan de dagprijs op de dag van de bevestiging van de bestelling aan koper door Storopack Benelux NV. 
Storopack Benelux NV is gerechtigd de overeengekomen prijs, met naleving van de wettelijke bepalingen terzake, te verhogen indien één der prijscomponenten (zoals bij voorbeeld; de prijs van grondstoffen, materialen, lonen, sociale lasten,…) een verhoging onderging sinds de datum van de overeenkomst. Onze prijzen zijn vermeld in EURO en altijd zonder BTW. Zij zijn exclusief mogelijke transportkosten. Onze offertes zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld.

 

5. LEVERINGEN EN TRANSPORT
 
Alle goederen worden afgeleverd in onze magazijnen, waarna het transport ervan, behoudens afwijkende bepalingen, georganiseerd en betaald wordt door de koper (EX WORKS). Het risico voor verlies of beschadiging der goederen, door welke oorzaak ook ontstaan, en/of voor de schade door deze goederen veroorzaakt gaat over op de koper vanaf het moment van de aanvaarding van de goederen in onze magazijnen.
Wij leveren uitsluitend in België en Luxemburg. Wij leveren vanaf een minimumbedrag van 80 EUR, vanaf een aankoop van 180 EUR (excl. BTW) leveren wij zonder meerkost. Een bijdrage van 20 EUR wordt gevraagd voor een bestelling minder dan 180 EUR. De koper is verplicht de goederen evenals de verpakking onmiddellijk na de aflevering ervan te onderzoeken op zichtbare gebreken. Ook bij levering gebeurt het transport steeds op verantwoordelijkheid en risico van de koper. Bij een tweede aanbieding ten gevolge van afwezigheid worden 30 EUR transportkosten aangerekend.

 

6.  TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Zichtbare gebreken aan goederen moeten, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering worden gemeld. Indien het gebrek verborgen was bij de levering dient het, op straffe van verval, onmiddellijk na de ontdekking ervan en ten laatste 1 maand na de levering door de koper worden gemeld. Hiervoor kan de koper Storopack Benelux NV bereiken op het telefoonnummer 02 756 80 90 of via sales@storopack.be
Bij aanvaarding van de klacht, ontvangt de koper een teruggavebon. Indien de koper de goederen terugstuurt, moeten deze steeds worden vergezeld van de teruggavebon en de leveringsbon.
Indien Storopack Benelux NV de klacht niet aanvaardt, heeft de koper niet het recht de goederen terug te zenden. Geen enkele klacht geeft de koper het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Alle geleverde en nog te leveren producten (machines, toebehoren, benodigdheden, …enz) blijven uitsluitend eigendom van Storopack Benelux NV, totdat alle vorderingen terzake die leveringen die Storopack Benelux NV op de koper heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald, vermeerderd met eventuele verwijlinteresten en verhogingsbedingen. Het eigendomsvoorbehoud geldt onverminderd de risico-overdracht vermeld in artikel 4.
Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan, mag deze de producten niet vervreemden of bezwaren (waaronder verpanden, hypothekeren of het verlenen van enig recht aan of ten behoeve van derden). De koper is verplicht de producten die door Storopack Benelux NV onder eigendomsvoorbehoud aan de afnemer werden geleverd met de nodige zorgvuldigheid, en tevens als herkenbare eigendom van Storopack Benelux NV of een afgezonderde plaats te bewaren.
Storopack Benelux NV is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud werden geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn, terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of anderszins in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren.

 

8. BETALING

Al onze facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Storopack Benelux NV en, behoudens schriftelijk andersluidend bedongen door Storopack Benelux NV. Al onze rekeningen zijn betaalbaar op 30 dagen factuurdatum. Bij niet betaling van het volledige bedrag na verloop van de betalingstermijn, wordt dit bedrag, zonder enige ingebrekestelling, verhoogd met een conventionele verwijlinterest ten belope van 10% per maand, te rekenen vanaf de datum van uitgifte. Tevens zullen de bedragen verhoogd worden met een schadebeding van 15% ter vergoeding van de administratieve invorderingskosten, met een minimum van 90,00 EUR, onverminderd het recht van Storopack Benelux NV op vergoeding van de door haar gemaakte  gerechtskosten. 
Storopack Benelux NV behoudt zich het recht voor om betaling van haar factuur te eisen vooraleer zij de bestelde producten levert. In geval van een eerste bestelling door de koper, zal zij steeds voorafgaande betaling eisen.

 

9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Bij de uitvoering van de overeenkomst neemt Storopack Benelux NV de normale zorg in acht, doch is de aansprakelijkheid van Storopack Benelux NV beperkt tot maximum het bedrag betaald door de koper voor de geleverde goederen. 
Storopack Benelux NV kan, behalve in geval van bedrog, onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van schade geleden door verhoging van algemene kosten, verlies van cliënteel, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, gederfde winsten en vordering ingesteld tegen de koper door derde, zelfs indien Storopack Benelux NV op de hoogte was gesteld omtrent de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

10. SAMENHANG – HIERARCHIE

Elke bepaling van deze overeenkomst, die nu of later bij de wet als ongeoorloofd te beschouwen is,wordt nietig, echter alleen in de mate waarbij zulke nietigheid toepasselijk is, zonder dat de andere bepalingen van deze overeenkomst daardoor hun geldigheid verliezen.
De toepasselijke “Algemene voorwaarden bij gebruikersovereenkomst van Storopack producten” van Storopack Benelux NV primeren onderhavige algemene voorwaarden in de mate dat hun respectievelijke inhoud onverenigbaar zou zijn.

 

11. RECHTSMACHT

De overeenkomst met de koper is beheerst door Belgisch Recht.
Alle geschillen m.b.t. onderhavige overeenkomst worden uitsluitend beslecht door de rechtbanken van het arrondissement waar Storopack Benelux NV haar maatschappelijke zetel heeft op het ogenblik dat het geschil aanhangig wordt gemaakt of door de rechtbanken van Brussel. 

 

Deze verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf 03/06/2020. Zij vernietigen alle vorige.