BESCHERMING VAN GEGEVENS

 1. Bescherming van gegevens

Bescherming van gegevens

1. Een overzicht van de gegevensbescherming                                                                                     

Algemene informatie
De onderstaande informatie biedt u een handig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term ‘persoonsgegevens’ verwijst naar alle gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen we u graag door naar onze Verklaring inzake Gegevensbescherming, die u onder deze tekst kunt vinden.

Het verzamelen van gegevens op deze website
Wie is de verantwoordelijke partij voor het verzamelen van gegevens op deze website (de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’)?
De gegevens op deze website worden verwerkt door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u terug onder de sectie ‘Informatie over de verantwoordelijke partij (de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de AVG)’ van dit Privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?
We verzamelen uw gegevens omdat u die gegevens met ons deelt. Dat kan bijvoorbeeld informatie zijn die u in ons contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld, of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de verzameling ervan. Die gegevens omvatten voornamelijk technische informatie (bijv. internetbrowser, besturingssysteem, of het tijdstip waarop de website bezocht werd). Die informatie wordt automatisch verzameld wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?
Een deel van de informatie wordt gegenereerd om te garanderen dat de website storingsvrij aangeboden wordt. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?
U hebt het recht om te allen tijde informatie te krijgen over de bron, ontvangers, en doeleinden van uw opgeslagen persoonsgegevens, zonder dat u een vergoeding moet betalen voor dergelijke informatieverschaffing. U hebt ook het recht om te vragen dat uw gegevens gerectificeerd of gewist worden. Als u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, dan kunt u die toestemming op ieder moment intrekken, wat invloed zal hebben op alle toekomstige gegevensverwerking. Daarnaast hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden beperkt wordt. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be | www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

We verwerken persoonsgegevens die we tijdens websitebezoeken verzameld hebben conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de gegevensbeschermingsreglementen van het land waar het kantoor van de verwerkingsverantwoordelijke is gevestigd.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u hierover vragen hebt, of over andere kwesties in verband met gegevensbescherming.

Analysetools en tools van derden
Het is altijd mogelijk dat uw browsepatronen statistisch geanalyseerd worden wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd door zogenaamde analyseprogramma’s.

Meer informatie over die analyseprogramma’s vindt u in de onderstaande hoofdstukken.

2. Hosting

Host Europe
Wij hosten onze website bij Host Europe. De serviceprovider is Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149 Keulen, Duitsland (hierna ‘Host Europe’). Telkens u onze website bezoekt, registreert Host Europe verscheidene logbestanden, inclusief uw IP-adressen.

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van Host Europe vindt u op:
https://www.hosteurope.de/en/terms-and-conditions/privacy/ (in het Engels)

Wij maken gebruik van Host Europe op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. Het is in ons gerechtvaardigde belang dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt weergegeven. Indien u werd verzocht uw toestemming daartoe te verlenen, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, indien die toestemming de archivering van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) inhoudt zoals bepaald in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment weer worden ingetrokken.

Gegevensverwerking
Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (Data Processing Agreement of DPA) afgesloten met de voornoemde serviceprovider. Dit is een krachtens de privacywetgeving voorgeschreven overeenkomst die garandeert dat zij persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerken volgens onze instructies en overeenkomstig de AVG.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website en de pagina’s ervan nemen de bescherming van uw persoonsgegevens erg serieus. Daarom behandelen we uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze Verklaring inzake Gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, zullen er allerlei persoonsgegevens verzameld worden. Persoonsgegevens zijn de gegevens die gebruikt kunnen worden om u persoonlijk te identificeren. Deze Verklaring inzake Gegevensbescherming legt uit welke gegevens we verzamelen en hoe we die gegevens gebruiken. Ze legt ook uit hoe en waarom we die gegevens verzamelen.

We wijzen u er hierbij op dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor beveiligingsproblemen. Het is onmogelijk om volledig te verhinderen dat derden toegang hebben tot uw gegevens.

Informatie over de verantwoordelijke partij (de zogeheten ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de AVG)

De verwerkingsverantwoordelijke op deze website is:

Storopack Deutschland GmbH & Co. KG
Untere Rietstraße 30
72555 Metzingen
Duitsland
Tel.: +49 (0) 7123 164-0
E-mail: info@storopack.com

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op zijn eentje of samen met anderen beslissingen neemt over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag
Tenzij dit privacybeleid een specifiekere opslagperiode vermeldt, zullen we uw persoonsgegevens bewaren totdat het doeleinde waarvoor ze verzameld werden niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek om wissing indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, dan worden uw gegevens gewist, tenzij we andere wettelijk toelaatbare redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in dat laatste geval worden ze pas gewist nadat die redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrond voor de gegevensverwerking op deze website
Als u uw toestemming voor gegevensverwerking gegeven hebt, verwerken we uw gegevens op basis van art. 6(1)(a) of art. 9(2)(a) van de AVG; indien speciale gegevenscategorieën worden verwerkt, baseren we ons op art. 9(1) van de AVG. In het geval van expliciete toestemming voor de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen is de gegevensverwerking ook gebaseerd op art. 49(1)(a) van de AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of de toegang tot informatie op uw gebruikersapparaat (bijv. via device fingerprinting), dan wordt de gegevensverwerking bijkomend gebaseerd op § 25(1) van de TTDSG. De toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6(1)(b) van de AVG. Indien uw gegevens nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken we ze op basis van art. 6(1)(c) van de AVG. Bovendien kunnen de gegevens verwerkt worden op basis van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6(1)(f) van de AVG. Informatie over de relevante rechtsgrond in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming
We hebben voor ons bedrijf een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
ITEMCON Sagl
Via Balestra 12
CH-6900 Lugano
Tel.: +41 (91) 2085199
E-mail: storopack.dpo@itemcon.com

Informatie over de gegevensdoorgifte aan de VS en andere landen buiten de EU
We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere landen buiten de EU die vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet veilig zijn. Als deze tools geactiveerd zijn, kunnen uw persoonsgegevens aan die landen buiten de EU doorgegeven en daar verwerkt worden. We moeten erop wijzen dat er in die landen geen gegevensbescherming van het niveau van de Europese Unie gegarandeerd kan worden. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht om persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten, en u als betrokkene hebt geen procesmogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Het valt dus niet uit te sluiten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens verwerken, analyseren en permanent archiveren voor bewakingsdoeleinden. We hebben geen controle over die verwerkingsactiviteiten.

De toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken
Veel gegevensverwerkingstransacties zijn enkel mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt ook te allen tijde de toestemming die u ons reeds hebt gegeven intrekken. Dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden.

Het recht van bezwaar tegen de gegevensverzameling in specifieke gevallen; het recht van bezwaar tegen direct marketing (art. 21 van de AVG)
INDIEN DE GEGEVENS VERZAMELD ZIJN OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) VAN DE AVG, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VANWEGE UW SPECIFIEKE SITUATIE. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DIE BEPALINGEN. RAADPLEEG DEZE VERKLARING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING OM DE RECHTSGROND VAN DE GEGEVENSVERWERKING TE BEPALEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WE UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WE DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF INDIEN UW GEGEVENS VERWERKT WORDEN OM WETTELIJKE RECHTEN AF TE DWINGEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) VAN DE AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT WORDEN VOOR DIRECT MARKETING, DAN HEEFT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETREFFENDE PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETINGDOELEINDEN. DAT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) VAN DE AVG).

Het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit
Indien de AVG geschonden wordt, hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar ze doorgaans wonen, werken of waar de vermeende schending plaatsgevonden heeft. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om te eisen dat we eventuele gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of de uitvoering van een contract aan u of een derde overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u vraagt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven, dan zal dat verzoek enkel ingewilligd worden als het technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling
Wegens veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestelbonnen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of TLS-versleutelingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresbalk van de browser verandert van 'http://' naar 'https://', en of er een hangsloticoontje in de adresbalk verschijnt.
Als de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons overdraagt niet door derden gelezen worden.

Informatie over, en rectificatie en wissing van gegevens
In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde informatie op te vragen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede over het doel van de verwerking van uw gegevens. U hebt ook het recht om uw gegevens te laten rectificeren of wissen. Indien u vragen hebt over dit onderwerp, of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Het recht om te vragen dat de verwerking beperkt wordt
U hebt het recht om te vragen dat er beperkingen worden opgelegd in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt dat doen door contact met ons op te nemen. Het recht om de verwerking te beperken is van toepassing in de volgende gevallen:

 • Indien u de correctheid van de gegevens die we over u bijhouden in vraag stelt, hebben we doorgaans wat tijd nodig om dat te verifiëren. Tijdens dat onderzoek hebt u het recht om te vragen dat we de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Indien uw persoonsgegevens op onwettige wijze worden/werden verwerkt, dan hebt u de mogelijkheid om te eisen dat de verwerking van uw gegevens wordt beperkt in plaats van dat de gegevens worden gewist.
 • Indien we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben en u ze nodig hebt om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, dan hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt in plaats van dat de gegevens worden gewist.
 • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van art. 21(1) van de AVG, dan zullen uw rechten en de onze tegen elkaar afgewogen moeten worden. Zolang er niet bepaald is wiens belangen de overhand hebben, hebt u het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt wordt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de opslag ervan – alleen worden verwerkt als we uw toestemming hebben, om wettelijke rechten af te dwingen, uit te oefenen of te verdedigen, om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of als er zwaarwegende redenen van algemeen belang in het spel zijn, die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Weigering van ongevraagde e-mails
Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die worden gepubliceerd in verband met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze colofon om ons promotie- en informatiemateriaal toe te zenden waar wij niet uitdrukkelijk om hebben verzocht. De beheerders van deze website en de pagina’s ervan behouden zich het recht voor om juridische stappen te nemen indien er ongevraagd promotiemateriaal naar ons gestuurd wordt, bijvoorbeeld via spamberichten.

4. Gegevens opslaan op deze website

Cookies
Onze websites en de pagina’s ervan gebruiken zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die onschadelijk zijn voor uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) op uw apparaat opgeslagen, ofwel permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd nadat uw websitebezoek beëindigd is. Permanente cookies blijven op uw apparaat staan tot u ze manueel verwijdert, of totdat uw internetbrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat opgeslagen worden zodra u onze website bezoekt (cookies van derden). Dankzij die cookies kunt u of kunnen wij profiteren van bepaalde diensten die de derde partij aanbiedt (bijv. cookies om betalingsdiensten te verwerken).

Cookies hebben allerlei functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder (bijv. de winkelwagen of de weergave van video’s). Andere cookies kunnen dan weer gebruikt worden om gebruikspatronen te analyseren of promotieberichten weer te geven.

Cookies die nodig zijn voor elektronische communicatie, voor de werking van bepaalde functies die u wilt gebruiken (bijv. voor de winkelwagen), of voor de optimalisatie (noodzakelijke cookies) van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten verschaffen in het websitepubliek), worden opgeslagen op basis van art. 6(1)(f) van de AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt aangehaald. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de opslag van noodzakelijke cookies om te garanderen dat hij zijn diensten technisch foutloos en zo goed mogelijk kan aanbieden. Indien uw toestemming voor de opslag van cookies en soortgelijke herkenningstechnologieën is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van de verkregen toestemming (art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG); die toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt telkens wanneer er cookies worden geplaatst, en dat het alleen in specifieke gevallen toegestaan is om cookies te aanvaarden. U kunt ook instellen dat cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen geweigerd worden, of dat cookies automatisch gewist worden wanneer u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kan dat de werking van deze website beperken.

Indien cookies van derden gebruikt worden, of indien cookies gebruikt worden voor analysedoeleinden, zullen we u daarvan afzonderlijk in kennis stellen in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid. Indien van toepassing zullen we ook om uw toestemming vragen.

Verwerking van contractgegevens
Wij hebben met Google een contractgegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten en implementeren onverkort de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties bij het gebruik van Google Analytics.

Google Ads
De websitebeheerder gebruikt Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we in de zoekmachine van Google of op websites van derden advertenties tonen als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google ingeeft (zoekwoordtargeting). We kunnen ook gerichte advertenties plaatsen op basis van de gebruikersgegevens die Google bezit (bv. locatiegegevens en interesses, doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we die gegevens kwantitatief analyseren, door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen ervoor hebben gezorgd dat onze advertenties weergegeven werden, en hoeveel advertenties er respectievelijk aangeklikt werden.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het zo doeltreffend mogelijk verkopen van zijn diensten en producten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager
Wij gebruiken Google Tag Manager. De leverancier is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we traceer- of statistische tools en andere technologieën in onze website kunnen integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op, en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het staat alleen in voor het beheer en de werking van de tools die erin geïntegreerd zijn. Google Tag Manager slaat echter wel uw IP-adres op, dat ook aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten doorgegeven kan worden.

Google Tag Manager wordt gebruikt op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verscheidene tools op zijn website. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De leverancier van deze dienst is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder de gedragspatronen van websitegebruikers analyseren. Daartoe ontvangt de beheerder uiteenlopende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, het gebruikte besturingssysteem en de afkomst van de gebruiker. Die gegevens worden aan het respectievelijke gebruikersapparaat toegewezen. Ze worden niet aan een apparaat-ID toegewezen.

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrolbewegingen en klikgedrag registreren. Google Analytics gebruikt verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen te vergroten en maakt bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinelearning.

Google Analytics gebruikt technologieën waarmee het de gebruiker kan herkennen om zo zijn gedragspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van gebruikspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de advertentie-activiteiten van de beheerder te optimaliseren. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


IP-adres anonimiseren
Op deze website hebben we een functie geactiveerd om IP-adressen te anonimiseren. Als gevolg daarvan zal uw IP-adres door Google afgekort worden in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben goedgekeurd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres zal naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten verzonden worden, en daar enkel in uitzonderlijke gevallen afgekort worden. In naam van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten op te stellen over de activiteiten op de website, en andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics wordt doorgegeven vanaf uw browser, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browserplug-in
U kunt voorkomen dat Google uw gegevens registreert en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen via https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Signals
Wij gebruiken Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, het verloop van uw zoekopdracht, uw traject op YouTube en demografische gegevens (gegevens over websitebezoekers). Die gegevens kunnen met behulp van Google Signals gebruikt worden voor gepersonaliseerde advertenties. Als u een Google-account hebt, zal Google Signals de gegevens over uw websitebezoek koppelen aan uw Google-account en die gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de gedragspatronen van onze websitegebruikers te analyseren.

Demografische gegevens verschaft door Google Analytics
Deze website gebruikt de functie ‘demografische eigenschappen’ van Google Analytics, waarmee we websitebezoekers gepersonaliseerde advertenties binnen het advertentienetwerk van Google kunnen tonen. Dat maakt het mogelijk om rapporten op te stellen met daarin informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De informatie is afkomstig van Google-advertenties die aan interesses gelinkt zijn, en van bezoekersgegevens die we van externe leveranciers hebben gekregen. Die gegevens kunnen niet aan een specifiek individu gelinkt worden. U kunt deze functie op ieder moment deactiveren door de juiste advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen; u kunt ook verbieden dat Google Analytics uw gegevens registreert, zoals we hebben uitgelegd in de sectie ‘Bezwaar tegen gegevensregistratie’.

Verwerking van contractgegevens
Wij hebben met Google een contractgegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten en implementeren onverkort de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties bij het gebruik van Google Analytics.

Google Ads
De websitebeheerder gebruikt Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we in de zoekmachine van Google of op websites van derden advertenties tonen als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google ingeeft (zoekwoordtargeting). We kunnen ook gerichte advertenties plaatsen op basis van de gebruikersgegevens die Google bezit (bv. locatiegegevens en interesses, doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we die gegevens kwantitatief analyseren, door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen ervoor hebben gezorgd dat onze advertenties weergegeven werden, en hoeveel advertenties er respectievelijk aangeklikt werden.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het zo doeltreffend mogelijk verkopen van zijn diensten en producten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Als u graag de nieuwsbrief ontvangt die op de website aangeboden wordt, dan hebben we uw e-mailadres en andere informatie nodig om te controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent, en dat u ermee akkoord gaat de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen bijkomende gegevens verzameld, behalve en alleen op vrijwillige basis. Voor het beheer van de nieuwsbrief doen we een beroep op de hieronder beschreven dienstleveranciers.

MailChimp
Deze website maakt gebruik van de services van MailChimp om haar nieuwsbrieven te versturen. De serviceprovider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een service die onder meer wordt gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Telkens u gegevens invoert om u in te schrijven op een nieuwsbrief (bv. uw e-mailadres), wordt die informatie opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten.

Met behulp van de MailChimp-tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Telkens u een via MailChimp verzonden e-mail opent, brengt een bestand in die e-mail (een zogenaamde webbaken) een verbinding tot stand met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Zo kan worden nagegaan of de mail werd geopend en op welke links de ontvanger eventueel heeft geklikt. Op dat moment worden ook technische gegevens geregistreerd (bv. toegangstijdstip, IP-adres, type browser en besturingssysteem). Die gegevens zijn niet toewijsbaar aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Zij dienen uitsluitend om nieuwsbriefcampagnes statistisch te analyseren. De resultaten van dit soort analyses zijn bruikbaar om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van hun ontvangers.

Indien u geen toestemming wenst te verlenen voor een analyse door MailChimp, moet u zich uitschrijven op de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief voorzien we hiervoor een link.

De gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming (art. 6(1)(a) van de AVG). U kunt uw verleende toestemming op ieder moment intrekken door u uit te schrijven op de nieuwsbrief. Dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden.

De gegevens die u aan ons doorgeeft om u in te schrijven op de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich uitschrijft op de nieuwsbrief of de dienstverlener van de nieuwsbrief. Ze worden van de verzendlijst van de nieuwsbrief geschrapt nadat u zich op de nieuwsbrief hebt uitgeschreven. Dit verandert niets aan gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen.

Standaardcontractbepalingen
Wij hebben Standaardcontractbepalingen afgesloten met de voornoemde serviceprovider.

MailChimp hanteert zogenaamde standaardcontractbepalingen (art. 46. par. 2 en 3 van de AVG) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en met name de VS) of voor de gegevensoverdracht erheen. Standaardcontractbepalingen (SCB’s) zijn door de Europese Commissie ter beschikking gestelde sjablonen die bedoeld zijn om te garanderen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Krachtens die bepalingen verbindt MailChimp zich ertoe om het Europese niveau van gegevensbescherming te hanteren wanneer zij uw relevante gegevens verwerken, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U vindt het besluit en bijbehorende standaardcontractbepalingen onder andere hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Raadpleeg voor bijzonderheden: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses (in het Engels).

Nadat u zich hebt uitgeschreven uit de verzendlijst van de nieuwsbrief, kunnen wij of de serviceprovider uw e-mailadres mogelijk nog op een zwarte lijst bewaren, indien dat nodig is om te vermijden dat u in de toekomst nog e-mails van ons zou ontvangen. De gegevens op die zwarte lijst worden enkel voor dat doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is in uw en ons belang, om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6(1)(f) van de AVG). De opslag op de zwarte lijst is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar aantekenen tegen de opslag, indien uw belangen doorwegen op ons gerechtvaardigd belang.

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van MailChimp vindt u op: https://mailchimp.com/legal/terms/ (in het Engels).

7. Plug-ins en tools

YouTube
Deze website bevat video’s van de website YouTube. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Indien u een pagina met een embedded YouTube-video op deze website bezoekt, dan zal er verbinding gemaakt worden met de YouTube-servers. Als gevolg daarvan zal de YouTube-server informatie krijgen over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube zal bovendien verscheidene cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. device fingerprinting) op uw apparaat kunnen plaatsen. Op die manier zal YouTube informatie over de bezoekers van deze website kunnen verzamelen. Die informatie zal onder andere gebruikt worden om videostatistieken te genereren teneinde de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze website bezoekt, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel linken. Dat kunt u voorkomen door u af te melden van uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze onlinecontent op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6(1)(f) van de AVG is dat een gerechtvaardigd belang. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het Privacybeleid van YouTube raadplegen via https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts (lokale embedding)
Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om het uniforme gebruik van lettertypes op deze website te garanderen. Die lettertypes van Google worden lokaal geïnstalleerd waardoor er geen verbinding gemaakt wordt met de Google-servers om deze toepassing te gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq. Het Privacybeleid van Google kunt u raadplegen via https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Adobe Fonts
Om de uniforme weergave van bepaalde lettertypes te garanderen, maakt deze website gebruik van lettertypes, zogenoemde Adobe Fonts, verstrekt door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Telkens u pagina's van deze website opent, laadt uw browser automatisch de vereiste lettertypes direct van de website van Adobe, zodat ze correct worden weergegeven op uw apparaat. Hiervoor zal uw browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Op die manier neemt Adobe kennis van uw IP-adres waarmee deze website werd geopend. Volgens de door Adobe verstrekte informatie worden er geen cookies opgeslagen in verband met het verstrekken van de lettertypes.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme voorstelling van het lettertype op de website van de beheerder. Indien de gepaste toestemming werd verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie.


Raadpleeg voor bijzonderheden:
https://www.adobe.com/be_nl/privacy/eudatatransfers.html.

Raadpleeg voor meer informatie over Adobe Fonts de beleidslijnen op:
https://www.adobe.com/be_nl/privacy/policies/adobe-fonts.html.

De verklaring van Adobe inzake gegevensbescherming is na te lezen op:
https://www.adobe.com/be_nl/privacy/policy.html.

8. Sociale media

Gegevensverwerking door sociale media
Wij hebben op verschillende sociale media een openbaar profiel. U vindt verderop een overzicht van de sociale media waarop wij actief zijn.

In principe kunnen sociale media, zoals Facebook, Twitter enz., uw gebruikersactiviteiten uitgebreid analyseren als u hun website of een website met ingebedde socialemediacontent (bv. ‘vind ik leuk’-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Wanneer u een van onze socialemediaprofielen bezoekt, kunnen er op allerhande manieren gegevens over u verwerkt worden, wat gevolgen heeft voor uw privacy.

Concreet:
Als u ingelogd bent op uw socialemedia-account terwijl u een van onze socialemediaprofielen bezoekt, kan de beheerder van het socialemediaplatform dit bezoek linken aan uw gebruikersaccount. In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens alsnog worden verzameld wanneer u niet bent ingelogd of wanneer u geen account hebt bij het betreffende socialemediaplatform. Die gegevens worden dan bijvoorbeeld verzameld aan de hand van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen, of door uw IP-adres te registreren.

Aan de hand van de gegevens die op die manier worden verzameld, kunnen beheerders van socialemediaplatformen gebruikersprofielen met uw voorkeuren en interesses aanmaken. Zo kunnen ze niet alleen op maar ook buiten het betreffende socialemediaplatform reclame tonen die is afgestemd op uw interesses. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan die reclame aan u worden getoond op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Merk ook op dat wij niet alle verwerkingsactiviteiten op socialemediaplatformen kunnen controleren. Naargelang van de provider kunnen de beheerders van de socialemediaplatformen dan ook verdere verwerkingsactiviteiten uitvoeren. Voor meer informatie verwijzen we naar de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het (de) betreffende socialemediaplatform(en).

Rechtsgrond

Via onze socialemediaprofielen willen wij zo ruim mogelijk op het web aanwezig zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6(1)(f) van de AVG. De door sociale media uitgevoerde analyses kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden, die de beheerders van de sociale media moeten vermelden (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6(1)(a) van de AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en uitoefening van rechten

Wanneer u een van onze socialemediaprofielen bezoekt, zijn wij en de beheerder van het socialemediaplatform gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die tijdens uw bezoek worden uitgevoerd. U kunt uw rechten (toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en een klacht indienen) zowel ten opzichte van ons als ten opzichte van de beheerder van het betreffende socialemediaplatform (bv. Facebook) uitoefenen.

Merk op dat wij ondanks die gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de socialemediaplatformen niet altijd controle hebben over de gegevensverwerkingsactiviteiten op de socialemediaplatformen. De mate waarin wij controle hebben over die activiteiten, hangt voornamelijk af van het bedrijfsbeleid van de betreffende provider.

Opslagperiode
Alle gegevens die wij rechtstreeks via onze socialemediaprofielen verzamelen, worden uit onze systemen verwijderd zodra u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer relevant is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd gelden.

Wij hebben geen controle over de opslagperiodes van uw gegevens die sociale media voor hun eigen doeleinden opslaan. Voor meer informatie verwijzen we naar de informatie die de beheerders van sociale media rechtstreeks verstrekken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale media in detail

Facebook
Wij hebben een Facebook-profiel. Deze dienst wordt verleend door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum) gesloten. In die overeenkomst is vastgelegd welke gegevensverwerkingsactiviteiten wij uitvoeren en welke gegevensverwerkingsactiviteiten Facebook uitvoert wanneer u onze Facebookpagina bezoekt. Voor die overeenkomst klikt u op de volgende link:
www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf wijzigen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in:
www.facebook.com/settings.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Voor meer informatie gaat u naar:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en
nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie is ook te vinden in het privacybeleid van Facebook:
www.facebook.com/about/privacy/.


Instagram
Wij hebben een Instagram-profiel. Deze dienst wordt verleend door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Voor meer informatie gaat u naar:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
help.instagram.com/519522125107875 en
nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van Instagram:
help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Wij hebben een LinkedIn-profiel. Deze dienst wordt verleend door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt reclamecookies.

Als u reclamecookies wilt uitschakelen, kunt u dat doen via de volgende link:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Voor meer informatie gaat u naar:
www.linkedin.com/legal/l/dpa en
www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van LinkedIn:
www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo
We hebben een Vimeo-profiel. Deze dienst wordt verleend door Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, VS.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op ‘gerechtvaardigde zakelijke belangen’. Voor meer informatie gaat u naar:
vimeo.com/privacy.

Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van Vimeo:
vimeo.com/privacy.

YouTube
Wij hebben een YouTube-profiel. Deze dienst wordt verleend door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van YouTube:
policies.google.com/privacy.

TikTok
We hebben een TikTok-profiel. Deze dienst wordt verleend door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van TikTok:
www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl-be.

De doorgifte van gegevens aan niet-veilige derde landen is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Voor meer informatie gaat u naar:
www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl-be.

XING
Wij hebben een XING-profiel op www.xing.com/pages/storopack. XING wordt beheerd door New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens XING verwerkt – en voor welke doeleinden dat gebeurt –, wanneer u ons profiel bezoekt, verwijzen we naar privacy.xing.com/en/privacy-policy.

kununu
We hebben een profiel op kununu (maakt deel uit van XING) op www.kununu.com/de/storopack-deutschland.Deze dienst wordt verleend door New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens kununu verwerkt – en voor welke doeleinden dat gebeurt –, wanneer u ons profiel bezoekt, verwijzen we naar privacy.xing.com/en/privacy-policy.

Glassdoor
Wij hebben een Glassdoor-profiel op www.glassdoor.com/Overview/Working-at-Storopack-EI_IE459047.11,20.htm. Deze dienst wordt verleend door Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley, Californië, 94941, VS. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens Glassdoor verwerkt – en voor welke doeleinden dat gebeurt –, wanneer u ons profiel bezoekt, verwijzen wij naar hrtechprivacy.com/nl/brands/glassdoor.

9. Gegevens van sollicitanten verwerken

We bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. via e-mail, de post of het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen we u inlichten over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die we over u verzamelen in het kader van de sollicitatieprocedure. We verzekeren u dat uw gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke rechten inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens steeds strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens
Als u bij ons solliciteert, verwerken we alle persoonsgegevens (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities van sollicitatiegesprekken enz.) die nodig zijn om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsbetrekking. De rechtsgrondslagen daarvoor zijn art. 11 en 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983, art. 6(1)(b) van de AVG (algemene contractonderhandelingen) en – op voorwaarde dat u ons toestemming gegeven hebt – art. 6(1)(a) van de AVG. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Binnen ons bedrijf zullen uw persoonsgegevens enkel gedeeld worden met individuen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien u na uw sollicitatie aangenomen wordt, dan zullen de gegevens die u hebt doorgegeven opgeslagen worden op grond van art. 6(1)(b) van de AVG zodat we de arbeidsbetrekking kunnen opnemen in ons gegevensverwerkingssysteem.

Opslagtermijn van de gegevens
Indien we u geen job kunnen aanbieden, of indien u een jobaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt verstrekt gedurende 6 tot 12 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6(1)(f) van de AVG). Daarna zullen de gegevens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd worden. De opgeslagen gegevens dienen vooral als bewijsmateriaal in het geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens nodig zullen zijn na het verstrijken van de termijn van 6 tot 12 maanden (bv. wegens een naderend of lopend juridisch geschil), dan zullen ze pas worden gewist wanneer het doeleinde van langere opslag niet meer van toepassing is.

De gegevens kunnen ook langer bewaard worden als u daarmee hebt ingestemd (art. 6(1)(a) van de AVG) of als wettelijke vereisten inzake gegevensbewaring verhinderen dat de gegevens gewist worden.

Toetreding tot de sollicitantenpool
Indien we u geen job aanbieden, krijgt u misschien wel de kans om toe te treden tot onze sollicitantenpool. In dat geval zullen alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgebracht worden naar de sollicitantenpool om contact met u op te nemen indien we een gepaste vacature hebben.

Toetreding tot de sollicitantenpool is uitsluitend gegrond op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6(1)(A) van de AVG). Het akkoord voor indiening is volledig vrijwillig en houdt geen verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn akkoord op ieder moment intrekken. In dat geval zullen de gegevens onherroepelijk verwijderd worden uit de sollicitantenpool, tenzij er juridische redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens in de sollicitantenpool zullen maximaal twee jaar nadat de toestemming gegeven werd onherroepelijk verwijderd worden.

U kunt uw cookie-instellingen hier wijzigen.

Verwerking van contractgegevens
Wij hebben met Google een contractgegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten en implementeren onverkort de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties bij het gebruik van Google Analytics.

 

Friendly Captcha
Ons contactformulier is beveiligd tegen misbruik en spam met de widget Friendly Captcha. De aanbieder van deze technologie is Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Duitsland. Meer informatie over gegevensbescherming bij Friendly Captcha vind je hier: https://friendlycaptcha.com/de/legal/privacy-end-users/.

Friendly Captcha wordt gebruikt om te controleren of de ingevoerde gegevens in ons contactformulier door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Voor dit doel analyseert Friendly Captcha het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker het formulier begint in te vullen. De volgende gegevens worden opgeslagen:

 • http request header gegevens, in het bijzonder user agent (browser, besturingssysteem), herkomst en referrer (vorige websites)
 • Datum/tijd van het verzoek
 • Versie van de gebruikte Friendly Captcha-service
 • Klant account ID van de website van de klant (Storopack)
 • Hashwaarde (eenrichtingscodering) van het inkomende IP-adres (het IP-adres wordt genegeerd, alleen de hashwaarde wordt opgeslagen)
 • Aantal verzoeken van het (gehashte) IP-adres per tijdsperiode
 • Antwoord van de rekentaak opgelost door de computer van de bezoeker
 • Interactiegegevens (zoals scrollen en muisbewegingen)

De opslagperiode is 30 dagen. Er worden geen cookies gebruikt.

Friendly Captcha gebruikt de hostingdiensten van Hetzner Online GmbH (Duitsland) en SCALEWAY S.A.S (Frankrijk) om de inhoud te leveren.

Google Ads
De websitebeheerder gebruikt Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we in de zoekmachine van Google of op websites van derden advertenties tonen als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google ingeeft (zoekwoordtargeting). We kunnen ook gerichte advertenties plaatsen op basis van de gebruikersgegevens die Google bezit (bv. locatiegegevens en interesses, doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we die gegevens kwantitatief analyseren, door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen ervoor hebben gezorgd dat onze advertenties weergegeven werden, en hoeveel advertenties er respectievelijk aangeklikt werden.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het zo doeltreffend mogelijk verkopen van zijn diensten en producten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

5. Analysetools en advertenties

Google Tag Manager
Wij gebruiken Google Tag Manager. De leverancier is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Tag Manager is een tool waarmee we traceer- of statistische tools en andere technologieën in onze website kunnen integreren. Google Tag Manager maakt zelf geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op, en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het staat alleen in voor het beheer en de werking van de tools die erin geïntegreerd zijn. Google Tag Manager slaat echter wel uw IP-adres op, dat ook aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten doorgegeven kan worden.

Google Tag Manager wordt gebruikt op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het snel en eenvoudig integreren en beheren van verscheidene tools op zijn website. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De leverancier van deze dienst is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder de gedragspatronen van websitegebruikers analyseren. Daartoe ontvangt de beheerder uiteenlopende gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina’s, de duur van het bezoek, het gebruikte besturingssysteem en de afkomst van de gebruiker. Die gegevens worden aan het respectievelijke gebruikersapparaat toegewezen. Ze worden niet aan een apparaat-ID toegewezen.

Bovendien kunnen we met Google Analytics onder andere uw muis- en scrolbewegingen en klikgedrag registreren. Google Analytics gebruikt verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen te vergroten en maakt bij de gegevensanalyse gebruik van technologieën voor machinelearning.

Google Analytics gebruikt technologieën waarmee het de gebruiker kan herkennen om zo zijn gedragspatronen te analyseren (bijvoorbeeld cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de analyse van gebruikspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de advertentie-activiteiten van de beheerder te optimaliseren. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.


IP-adres anonimiseren
Op deze website hebben we een functie geactiveerd om IP-adressen te anonimiseren. Als gevolg daarvan zal uw IP-adres door Google afgekort worden in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben goedgekeurd, voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres zal naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten verzonden worden, en daar enkel in uitzonderlijke gevallen afgekort worden. In naam van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, rapporten op te stellen over de activiteiten op de website, en andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics wordt doorgegeven vanaf uw browser, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browserplug-in
U kunt voorkomen dat Google uw gegevens registreert en verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, kunt u de Privacyverklaring van Google raadplegen via https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Google Signals
Wij gebruiken Google Signals. Wanneer u onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere uw locatie, het verloop van uw zoekopdracht, uw traject op YouTube en demografische gegevens (gegevens over websitebezoekers). Die gegevens kunnen met behulp van Google Signals gebruikt worden voor gepersonaliseerde advertenties. Als u een Google-account hebt, zal Google Signals de gegevens over uw websitebezoek koppelen aan uw Google-account en die gebruiken om u gepersonaliseerde advertenties te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de gedragspatronen van onze websitegebruikers te analyseren.

Demografische gegevens verschaft door Google Analytics
Deze website gebruikt de functie ‘demografische eigenschappen’ van Google Analytics, waarmee we websitebezoekers gepersonaliseerde advertenties binnen het advertentienetwerk van Google kunnen tonen. Dat maakt het mogelijk om rapporten op te stellen met daarin informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De informatie is afkomstig van Google-advertenties die aan interesses gelinkt zijn, en van bezoekersgegevens die we van externe leveranciers hebben gekregen. Die gegevens kunnen niet aan een specifiek individu gelinkt worden. U kunt deze functie op ieder moment deactiveren door de juiste advertentie-instellingen in uw Google-account te wijzigen; u kunt ook verbieden dat Google Analytics uw gegevens registreert, zoals we hebben uitgelegd in de sectie ‘Bezwaar tegen gegevensregistratie’.

Verwerking van contractgegevens
Wij hebben met Google een contractgegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten en implementeren onverkort de strikte bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties bij het gebruik van Google Analytics.

Google Ads
De websitebeheerder gebruikt Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Met Google Ads kunnen we in de zoekmachine van Google of op websites van derden advertenties tonen als de gebruiker bepaalde zoektermen in Google ingeeft (zoekwoordtargeting). We kunnen ook gerichte advertenties plaatsen op basis van de gebruikersgegevens die Google bezit (bv. locatiegegevens en interesses, doelgroeptargeting). Als websitebeheerder kunnen we die gegevens kwantitatief analyseren, door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen ervoor hebben gezorgd dat onze advertenties weergegeven werden, en hoeveel advertenties er respectievelijk aangeklikt werden.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het zo doeltreffend mogelijk verkopen van zijn diensten en producten.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Meer informatie vindt u hier: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

6. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens
Als u graag de nieuwsbrief ontvangt die op de website aangeboden wordt, dan hebben we uw e-mailadres en andere informatie nodig om te controleren dat u de eigenaar van het opgegeven e-mailadres bent, en dat u ermee akkoord gaat de nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen bijkomende gegevens verzameld, behalve en alleen op vrijwillige basis. Voor het beheer van de nieuwsbrief doen we een beroep op de hieronder beschreven dienstleveranciers.

MailChimp
Deze website maakt gebruik van de services van MailChimp om haar nieuwsbrieven te versturen. De serviceprovider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is een service die onder meer wordt gebruikt om de verzending van nieuwsbrieven te organiseren en te analyseren. Telkens u gegevens invoert om u in te schrijven op een nieuwsbrief (bv. uw e-mailadres), wordt die informatie opgeslagen op de servers van MailChimp in de Verenigde Staten.

Met behulp van de MailChimp-tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Telkens u een via MailChimp verzonden e-mail opent, brengt een bestand in die e-mail (een zogenaamde webbaken) een verbinding tot stand met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Zo kan worden nagegaan of de mail werd geopend en op welke links de ontvanger eventueel heeft geklikt. Op dat moment worden ook technische gegevens geregistreerd (bv. toegangstijdstip, IP-adres, type browser en besturingssysteem). Die gegevens zijn niet toewijsbaar aan de respectieve ontvanger van de nieuwsbrief. Zij dienen uitsluitend om nieuwsbriefcampagnes statistisch te analyseren. De resultaten van dit soort analyses zijn bruikbaar om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van hun ontvangers.

Indien u geen toestemming wenst te verlenen voor een analyse door MailChimp, moet u zich uitschrijven op de nieuwsbrief. In iedere nieuwsbrief voorzien we hiervoor een link.

De gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming (art. 6(1)(a) van de AVG). U kunt uw verleende toestemming op ieder moment intrekken door u uit te schrijven op de nieuwsbrief. Dat doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerkingstransacties die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden.

De gegevens die u aan ons doorgeeft om u in te schrijven op de nieuwsbrief worden door ons bewaard totdat u zich uitschrijft op de nieuwsbrief of de dienstverlener van de nieuwsbrief. Ze worden van de verzendlijst van de nieuwsbrief geschrapt nadat u zich op de nieuwsbrief hebt uitgeschreven. Dit verandert niets aan gegevens die voor andere doeleinden bij ons werden opgeslagen.

Standaardcontractbepalingen
Wij hebben Standaardcontractbepalingen afgesloten met de voornoemde serviceprovider.

MailChimp hanteert zogenaamde standaardcontractbepalingen (art. 46. par. 2 en 3 van de AVG) als basis voor gegevensverwerking voor ontvangers in derde landen (landen buiten de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en met name de VS) of voor de gegevensoverdracht erheen. Standaardcontractbepalingen (SCB’s) zijn door de Europese Commissie ter beschikking gestelde sjablonen die bedoeld zijn om te garanderen dat uw gegevens voldoen aan de Europese normen inzake gegevensbescherming, zelfs als ze worden doorgegeven aan derde landen (zoals de VS) en daar worden opgeslagen. Krachtens die bepalingen verbindt MailChimp zich ertoe om het Europese niveau van gegevensbescherming te hanteren wanneer zij uw relevante gegevens verwerken, zelfs als de gegevens worden opgeslagen, verwerkt en beheerd in de VS. Deze bepalingen zijn gebaseerd op een uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie. U vindt het besluit en bijbehorende standaardcontractbepalingen onder andere hier: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?locale=nl

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie. Raadpleeg voor bijzonderheden: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ en https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses (in het Engels).

Nadat u zich hebt uitgeschreven uit de verzendlijst van de nieuwsbrief, kunnen wij of de serviceprovider uw e-mailadres mogelijk nog op een zwarte lijst bewaren, indien dat nodig is om te vermijden dat u in de toekomst nog e-mails van ons zou ontvangen. De gegevens op die zwarte lijst worden enkel voor dat doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit is in uw en ons belang, om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang zoals omschreven in art. 6(1)(f) van de AVG). De opslag op de zwarte lijst is voor onbepaalde duur. U kunt bezwaar aantekenen tegen de opslag, indien uw belangen doorwegen op ons gerechtvaardigd belang.

Meer informatie over de bepalingen inzake gegevensbescherming van MailChimp vindt u op: https://mailchimp.com/legal/terms/ (in het Engels).

7. Plug-ins en tools

YouTube
Deze website bevat video’s van de website YouTube. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (‘Google’), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Indien u een pagina met een embedded YouTube-video op deze website bezoekt, dan zal er verbinding gemaakt worden met de YouTube-servers. Als gevolg daarvan zal de YouTube-server informatie krijgen over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube zal bovendien verscheidene cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bv. device fingerprinting) op uw apparaat kunnen plaatsen. Op die manier zal YouTube informatie over de bezoekers van deze website kunnen verzamelen. Die informatie zal onder andere gebruikt worden om videostatistieken te genereren teneinde de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Indien u bent ingelogd op uw YouTube-account terwijl u onze website bezoekt, dan kan YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel linken. Dat kunt u voorkomen door u af te melden van uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze onlinecontent op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van art. 6(1)(f) van de AVG is dat een gerechtvaardigd belang. Indien de gepaste toestemming verkregen is, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het gebruikersapparaat (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment ingetrokken worden.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het Privacybeleid van YouTube raadplegen via https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts (lokale embedding)
Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om het uniforme gebruik van lettertypes op deze website te garanderen. Die lettertypes van Google worden lokaal geïnstalleerd waardoor er geen verbinding gemaakt wordt met de Google-servers om deze toepassing te gebruiken.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier: https://developers.google.com/fonts/faq. Het Privacybeleid van Google kunt u raadplegen via https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Adobe Fonts
Om de uniforme weergave van bepaalde lettertypes te garanderen, maakt deze website gebruik van lettertypes, zogenoemde Adobe Fonts, verstrekt door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).

Telkens u pagina's van deze website opent, laadt uw browser automatisch de vereiste lettertypes direct van de website van Adobe, zodat ze correct worden weergegeven op uw apparaat. Hiervoor zal uw browser een verbinding tot stand brengen met de servers van Adobe in de Verenigde Staten. Op die manier neemt Adobe kennis van uw IP-adres waarmee deze website werd geopend. Volgens de door Adobe verstrekte informatie worden er geen cookies opgeslagen in verband met het verstrekken van de lettertypes.

Gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op grond van art. 6(1)(f) van de AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme voorstelling van het lettertype op de website van de beheerder. Indien de gepaste toestemming werd verkregen, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op grond van art. 6(1)(a) van de AVG en § 25(1) van de TTDSG, voor zover die toestemming betrekking heeft op de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bv. device fingerprinting) zoals bedoeld in de TTDSG. Die toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCB’s) van de Europese Commissie.


Raadpleeg voor bijzonderheden:
https://www.adobe.com/be_nl/privacy/eudatatransfers.html.

Raadpleeg voor meer informatie over Adobe Fonts de beleidslijnen op:
https://www.adobe.com/be_nl/privacy/policies/adobe-fonts.html.

De verklaring van Adobe inzake gegevensbescherming is na te lezen op:
https://www.adobe.com/be_nl/privacy/policy.html.

8. Sociale media

Gegevensverwerking door sociale media
Wij hebben op verschillende sociale media een openbaar profiel. U vindt verderop een overzicht van de sociale media waarop wij actief zijn.

In principe kunnen sociale media, zoals Facebook, Twitter enz., uw gebruikersactiviteiten uitgebreid analyseren als u hun website of een website met ingebedde socialemediacontent (bv. ‘vind ik leuk’-knoppen of reclamebanners) bezoekt. Wanneer u een van onze socialemediaprofielen bezoekt, kunnen er op allerhande manieren gegevens over u verwerkt worden, wat gevolgen heeft voor uw privacy.

Concreet:
Als u ingelogd bent op uw socialemedia-account terwijl u een van onze socialemediaprofielen bezoekt, kan de beheerder van het socialemediaplatform dit bezoek linken aan uw gebruikersaccount. In bepaalde gevallen kunnen uw persoonsgegevens alsnog worden verzameld wanneer u niet bent ingelogd of wanneer u geen account hebt bij het betreffende socialemediaplatform. Die gegevens worden dan bijvoorbeeld verzameld aan de hand van cookies die op uw apparaat worden opgeslagen, of door uw IP-adres te registreren.

Aan de hand van de gegevens die op die manier worden verzameld, kunnen beheerders van socialemediaplatformen gebruikersprofielen met uw voorkeuren en interesses aanmaken. Zo kunnen ze niet alleen op maar ook buiten het betreffende socialemediaplatform reclame tonen die is afgestemd op uw interesses. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan die reclame aan u worden getoond op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Merk ook op dat wij niet alle verwerkingsactiviteiten op socialemediaplatformen kunnen controleren. Naargelang van de provider kunnen de beheerders van de socialemediaplatformen dan ook verdere verwerkingsactiviteiten uitvoeren. Voor meer informatie verwijzen we naar de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van het (de) betreffende socialemediaplatform(en).

Rechtsgrond

Via onze socialemediaprofielen willen wij zo ruim mogelijk op het web aanwezig zijn. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6(1)(f) van de AVG. De door sociale media uitgevoerde analyses kunnen gebaseerd zijn op verschillende rechtsgronden, die de beheerders van de sociale media moeten vermelden (bijvoorbeeld toestemming in de zin van artikel 6(1)(a) van de AVG).

Verwerkingsverantwoordelijke en uitoefening van rechten

Wanneer u een van onze socialemediaprofielen bezoekt, zijn wij en de beheerder van het socialemediaplatform gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingsactiviteiten die tijdens uw bezoek worden uitgevoerd. U kunt uw rechten (toegang, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en een klacht indienen) zowel ten opzichte van ons als ten opzichte van de beheerder van het betreffende socialemediaplatform (bv. Facebook) uitoefenen.

Merk op dat wij ondanks die gezamenlijke verantwoordelijkheid met de beheerders van de socialemediaplatformen niet altijd controle hebben over de gegevensverwerkingsactiviteiten op de socialemediaplatformen. De mate waarin wij controle hebben over die activiteiten, hangt voornamelijk af van het bedrijfsbeleid van de betreffende provider.

Opslagperiode
Alle gegevens die wij rechtstreeks via onze socialemediaprofielen verzamelen, worden uit onze systemen verwijderd zodra u om verwijdering ervan verzoekt, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel van de gegevensopslag niet langer relevant is. Opgeslagen cookies blijven op uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Dwingende wettelijke bepalingen, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd gelden.

Wij hebben geen controle over de opslagperiodes van uw gegevens die sociale media voor hun eigen doeleinden opslaan. Voor meer informatie verwijzen we naar de informatie die de beheerders van sociale media rechtstreeks verstrekken (bv. in hun privacybeleid, zie hieronder).

Sociale media in detail

Facebook
Wij hebben een Facebook-profiel. Deze dienst wordt verleend door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Volgens Facebook worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.

Wij hebben met Facebook een overeenkomst over gezamenlijke verwerking (Controller Addendum) gesloten. In die overeenkomst is vastgelegd welke gegevensverwerkingsactiviteiten wij uitvoeren en welke gegevensverwerkingsactiviteiten Facebook uitvoert wanneer u onze Facebookpagina bezoekt. Voor die overeenkomst klikt u op de volgende link:
www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

U kunt uw advertentie-instellingen zelf wijzigen in uw gebruikersaccount. Klik daarvoor op de volgende link en log in:
www.facebook.com/settings.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie.
Voor meer informatie gaat u naar:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en
nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Meer informatie is ook te vinden in het privacybeleid van Facebook:
www.facebook.com/about/privacy/.


Instagram
Wij hebben een Instagram-profiel. Deze dienst wordt verleend door Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Voor meer informatie gaat u naar:
www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
help.instagram.com/519522125107875 en
nl-nl.facebook.com/help/566994660333381.

Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van Instagram:
help.instagram.com/519522125107875.

LinkedIn
Wij hebben een LinkedIn-profiel. Deze dienst wordt verleend door LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland. LinkedIn gebruikt reclamecookies.

Als u reclamecookies wilt uitschakelen, kunt u dat doen via de volgende link:
www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Voor meer informatie gaat u naar:
www.linkedin.com/legal/l/dpa en
www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van LinkedIn:
www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Vimeo
We hebben een Vimeo-profiel. Deze dienst wordt verleend door Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York 10011, VS.

De doorgifte van gegevens aan de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie en, volgens Vimeo, op ‘gerechtvaardigde zakelijke belangen’. Voor meer informatie gaat u naar:
vimeo.com/privacy.

Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van Vimeo:
vimeo.com/privacy.

YouTube
Wij hebben een YouTube-profiel. Deze dienst wordt verleend door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van YouTube:
policies.google.com/privacy.

TikTok
We hebben een TikTok-profiel. Deze dienst wordt verleend door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Voor meer informatie over hoe het bedrijf uw persoonsgegevens gebruikt, raadpleegt u het privacybeleid van TikTok:
www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl-be.

De doorgifte van gegevens aan niet-veilige derde landen is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Voor meer informatie gaat u naar:
www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/nl-be.

XING
Wij hebben een XING-profiel op www.xing.com/pages/storopack. XING wordt beheerd door New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens XING verwerkt – en voor welke doeleinden dat gebeurt –, wanneer u ons profiel bezoekt, verwijzen we naar privacy.xing.com/en/privacy-policy.

kununu
We hebben een profiel op kununu (maakt deel uit van XING) op www.kununu.com/de/storopack-deutschland.Deze dienst wordt verleend door New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens kununu verwerkt – en voor welke doeleinden dat gebeurt –, wanneer u ons profiel bezoekt, verwijzen we naar privacy.xing.com/en/privacy-policy.

Glassdoor
Wij hebben een Glassdoor-profiel op www.glassdoor.com/Overview/Working-at-Storopack-EI_IE459047.11,20.htm. Deze dienst wordt verleend door Glassdoor Inc., 100 Shoreline Highway, Building A, Mill Valley, Californië, 94941, VS. Voor meer informatie over welke persoonsgegevens Glassdoor verwerkt – en voor welke doeleinden dat gebeurt –, wanneer u ons profiel bezoekt, verwijzen wij naar hrtechprivacy.com/nl/brands/glassdoor.

9. Gegevens van sollicitanten verwerken

We bieden websitebezoekers de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bv. via e-mail, de post of het online sollicitatieformulier). Hieronder zullen we u inlichten over de reikwijdte, het doel en het gebruik van de persoonsgegevens die we over u verzamelen in het kader van de sollicitatieprocedure. We verzekeren u dat uw gegevens verzameld, verwerkt en gebruikt worden in overeenstemming met de toepasselijke rechten inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen, en dat uw gegevens steeds strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden.

Reikwijdte en doel van het verzamelen van gegevens
Als u bij ons solliciteert, verwerken we alle persoonsgegevens (bv. contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, notities van sollicitatiegesprekken enz.) die nodig zijn om een beslissing te nemen over het aangaan van een arbeidsbetrekking. De rechtsgrondslagen daarvoor zijn art. 11 en 12 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 38 van 6 december 1983, art. 6(1)(b) van de AVG (algemene contractonderhandelingen) en – op voorwaarde dat u ons toestemming gegeven hebt – art. 6(1)(a) van de AVG. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken. Binnen ons bedrijf zullen uw persoonsgegevens enkel gedeeld worden met individuen die betrokken zijn bij de verwerking van uw sollicitatie.

Indien u na uw sollicitatie aangenomen wordt, dan zullen de gegevens die u hebt doorgegeven opgeslagen worden op grond van art. 6(1)(b) van de AVG zodat we de arbeidsbetrekking kunnen opnemen in ons gegevensverwerkingssysteem.

Opslagtermijn van de gegevens
Indien we u geen job kunnen aanbieden, of indien u een jobaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de gegevens die u hebt verstrekt gedurende 6 tot 12 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie) te bewaren op basis van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6(1)(f) van de AVG). Daarna zullen de gegevens verwijderd en de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd worden. De opgeslagen gegevens dienen vooral als bewijsmateriaal in het geval van een juridisch geschil. Indien het duidelijk is dat de gegevens nodig zullen zijn na het verstrijken van de termijn van 6 tot 12 maanden (bv. wegens een naderend of lopend juridisch geschil), dan zullen ze pas worden gewist wanneer het doeleinde van langere opslag niet meer van toepassing is.

De gegevens kunnen ook langer bewaard worden als u daarmee hebt ingestemd (art. 6(1)(a) van de AVG) of als wettelijke vereisten inzake gegevensbewaring verhinderen dat de gegevens gewist worden.

Toetreding tot de sollicitantenpool
Indien we u geen job aanbieden, krijgt u misschien wel de kans om toe te treden tot onze sollicitantenpool. In dat geval zullen alle documenten en gegevens van de sollicitatie overgebracht worden naar de sollicitantenpool om contact met u op te nemen indien we een gepaste vacature hebben.

Toetreding tot de sollicitantenpool is uitsluitend gegrond op uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6(1)(A) van de AVG). Het akkoord voor indiening is volledig vrijwillig en houdt geen verband met de lopende sollicitatieprocedure. De betrokken persoon kan zijn akkoord op ieder moment intrekken. In dat geval zullen de gegevens onherroepelijk verwijderd worden uit de sollicitantenpool, tenzij er juridische redenen zijn om ze te bewaren.

De gegevens in de sollicitantenpool zullen maximaal twee jaar nadat de toestemming gegeven werd onherroepelijk verwijderd worden.

Links naar vacatureportalen

Onze website bevat externe links naar verschillende vacatureportalen (bijv. Indeed, ...). Deze vacatureportalen worden uitsluitend door derden beheerd. Als u de links volgt, kan er informatie worden doorgegeven aan deze derden. Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling door de vacatureportalen, de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens daar, uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de respectieve mededelingen over gegevensbescherming van de exploitanten. U vindt deze voor de genoemde aanbieders via de volgende links:

Indeed:https://www.indeed.com/legal/privacyfaq

Storopack heeft geen invloed op de inhoud van externe websites. Daarom kan Storopack als websitebeheerder geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud. De respectieve aanbieder van de gelinkte website is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de verstrekte informatie.